Çift Anadal
Çift Anadal Programı Nedir?

Girne Üniversitesi, ön lisans ve lisans programlarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerine çift anadal programı ile kendi lisans programlarının yanı sıra diğer alanlarda da ikinci bir diploma alma fırsatı sunuyor.

Çift Anadal; farklı lisans programları ile mesleki ve bireysel gelişiminin devam ettirmek isteyenlerin okuduğu veya mezun olduğu bölümle yetinmeyen öğrenci ve çalışanların tercih ettiği bir programdır.

Bir lisans programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içerisinde başka bir bölümde veya başka bir fakültede istedikleri herhangi bir bölümde, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlar.

Çift Anadalın Avantajları
  1. Çift anadal programı çerçevesinde sunulan farklı lisans programları sayesinde ikinci meslek edinebilme
  2. Farklı lisans programları ile mesleki ve bireysel gelişimi devam ettirmek
  3. Mümkün olduğunca fazla öğrenebilmek
  4. Yenilikler ortaya koyma
  5. Daha güçlü bir iletişim ağına sahip olma
  6. Öğrenciler yetiştikleri bölüm ve alanda uzmanlaşırken ikinci diploma alma şansı
Girne Üniversitesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları

Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarına başvurular Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ile Rektörlüğe yapılır.

Aynı anda birden fazla Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal programına ya da hem Çift Anadal İkinci Lisans hem Yandal programına kayıt yapılamaz.

Öğrenci Çift Anadal lisans programına, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma programına ise en erken ikinci yarıyılın, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin Çift Anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında tüm dersleri almış, başarmış, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması gerekir. Bu programlara kabul, ilgili bölümlerin uygun görmesi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir.

Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programı, programlardaki dersleri belirlemede ve bunların alınacağı dönemleri plânlamada öğrencilere yardımcı olmak, programın amacına uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen Çift Anadal Programı (ÇAP) Koordinatörü gözetiminde yürütülür.

Çift Anadal Yandal Programlarının Oluşturulması

Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programları sadece Girne Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında gerçekleştirilebilir. Çift Anadal İkinci Lisans Programı ve/veya Yandal programı, program açmak isteyen bölümün başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile gerçekleşir. Program açan bölüm, bu programa hangi bölümden de öğrenci kabul edileceğini belirler.

Çift Anadal İkinci Lisans Programının mezuniyet kredisi, programı uygulayan bölümün mezuniyet kredisinin üçte birinden az olamaz. İlgili bölümün mezuniyet kredisi ne olursa olsun alt sınır 36 kredidir. Yandal Programı ise, en az 18 krediden oluşur. Çift Anadal, ikinci lisans veya Yandal programında alınması gereken dersler ve krediler, programlar tarafından belirlenen alan yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili Çift Anadal lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

Her iki program için kontenjan, bölümün o yıl birinci sınıfa aldığı asli öğrenci sayısının %5’i ile %20’si arasında olmak şartı ile Senato tarafından belirlenir ve Rektörlük tarafından yarıyılın / yılın başlangıcından önce ilân edilir. Başvuru sayısı kontenjandan fazla olduğu takdirde sıralamanın nasıl yapılacağı hususunun karara bağlanması yine Senatonun yetkisindedir.

Programa Başvuru ve Kabul

Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarına başvurular Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ile Rektörlüğe yapılır. Aynı anda birden fazla Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal programına ya da hem Çift Anadal İkinci Lisans hem Yandal programına kayıt yapılamaz.

Öğrenci Çift Anadal lisans programına, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma programına ise en erken ikinci yarıyılın, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin Çift Anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında tüm dersleri almış, başarmış, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması gerekir. Bu programlara kabul, ilgili bölümlerin uygun görmesi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir.

Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programı, programlardaki dersleri belirlemede ve bunların alınacağı dönemleri plânlamada öğrencilere yardımcı olmak, programın amacına uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen Çift Anadal Programı (ÇAP) Koordinatörü gözetiminde yürütülür.

Program Süresi

Anadal Lisans Programından mezuniyet hakkını elde eden, fakat Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programını bitiremeyen öğrencilere, Çift Anadal İkinci Lisans Programı veya Yandal Programını tamamlayabilmeleri için iki yarıyıl ek süre verilir. Çift Anadal İkinci Lisans Programı öğrencileri için, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile bu süre uzatılabilir.

Ders Geçme Esasları

Öğrencinin Çift Anadal, ikinci lisans veya Yandal programlarından aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için en az DD harf notu alması gerekir. Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarında alınan notlar hiçbir şekilde Anadal Lisans Programı not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

Programdan Ayrılma-İlişiğin Kesilmesi

Bir öğrenci istediği takdirde Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ayrılma hakkına sahiptir. Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ayrılmak isteyen öğrenciler ile bu Yönetmelikteki koşullardan herhangi birini yerine getirmeyen öğrencilerin Yönetim Kurul Kararı ile Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ilişiği kesilir. Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarında, iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin programlardan kaydı silinir. Programlardan ayrılan öğrencilerin, Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programı çerçevesinde anadal programları dışında başardıkları dersler, kredisiz derslere çevrilir. Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler, yeniden bu programlara başvuramazlar. Anadal Lisans programında genel not ortalaması 2.50’nin altına düşen öğrencinin Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programından ilişiği kesilir. Anadal Lisans Programından mezun olmadan Çift Anadal İkinci Lisans Diploması veya Yandal Sertifikası almak mümkün değildir.

Mezuniyet ve Dereceler

Çift Anadal İkinci Lisans Programını başarı ile bitirip iki Lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere, Anadal Lisans ve Çift Anadal Lisans diploması verilir. Yandal Programını başarı ile tamamlayan öğrencilere “Yandal Sertifikası” verilir. Anadal Lisans Programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programını bitirmese bile, Anadal Lisans Programına ait diplomasını alabilir. Çift Anadal İkinci Lisans Programından ayrılan bir öğrenci, bir Yandal Programını tüm gereklerini yerine getirmişse Yandal sertifikası almaya hak kazanır

Çift Anadal / Yandal Programları Yönetmeliği